Bewoners aan zet bij keuze hostels Zuid en Oost

Vóór 1 november 2010 wijst het college locaties aan voor hostels, één in stadsdeel
Zuid, één in stadsdeel Oost. Bewoners hebben via werkgroepen en een stuurgroep
een belangrijke rol bij de locatiekeuze.

In een hostel woont een groep mensen, die dak- of thuisloos is geweest. Zij hebben een
chronische verslaving (drugs en/of alcohol) en een psychiatrische ziekte. Wonen met 24-
uurs zorg en begeleiding in een hostel geeft hen rust, regelmaat, structuur en stabiliteit.
Eerder wees het college twee locaties aan voor hostels in Zuid en Oost. Naar aanleiding van
reacties van omwonenden nam de gemeenteraad op 15 december 2009 een motie aan over
de locatiekeuze. Deze motie houdt in dat bewoners alternatieve locaties voor hostels aan
kunnen dragen én dat ze deze samen met instellingen beoordelen. Het college voert nu de
motie van de raad uit.

Bewoners beoordelen locaties
In september starten er werkgroepen van bewoners voor de stadsdelen Zuid en Oost. Een
werkgroep bestaat uit zeven bewoners het stadsdeel en worden voorgezeten door
wethouder Weterings. In een paar sessies beoordelen ze aangeleverde locaties en brengen
ze hierover advies uit aan een stuurgroep. Naast vertegenwoordigers van gemeente en
instellingen, zitten in de stuurgroep twee bewoners uit stadsdeel Zuid en drie bewoners uit
stadsdeel Oost. Begin oktober adviseert de stuurgroep het college twee á drie mogelijke
locaties per stadsdeel. Daarna start het college gesprekken in de betreffende buurten om
vervolgens vóór 1 november 2010 een definitief besluit te nemen.

Reacties
In de periode tot 1 juli 2010 hebben bewoners bijna 300 locaties aangeleverd. Ook meldden
bijna 50 bewoners uit Zuid en Oost zich aan voor de werkgroepen en de stuurgroep. Deze
week stelden bewoners in overleg met de gemeente de groepen samen. Voor september
voert de gemeente een eerste screening van de locaties uit. Zo worden dubbele
aanmeldingen eruit gehaald, vallen locaties buiten het stadsdeel Zuid en Oost af, wordt
beoordeeld of de locatie in of aan de rand van een woonwijk ligt etc. In september starten de
betrokken bewoners met het beoordelen van de overgebleven locaties.